Tag: BMW’s latest sedan model to utilise Yokohama tyres